panacea.pl

:: Działanie immunosupresyjne miodu
Panacea - Leki ziołowe nr 1 (26), styczeń - marzec 2009, strony: 16-17


Działanie immunosupresyjne miodu

Badania zespołu naukowców indyjskich [1, 2, 3] dowodzą, że miód wprowadzony do organizmu zwierząt doświadczalnych drogą pozajelitową wy kazuje wyraźne działanie immunosupresyjne.

Podawanie myszom dootrzewnowo 10 µg albuminy jaja kurzego (jako antygenu) jednokrotnie, dwukrotnie (po 21 dniach od pierwszego podania) i trzykrotnie (35 dni od pierwszego podania) powodowało wytworzenie w ich surowicy krwi miana przeciwciał IgE (immunoglobuliny E) w wysokości 256, 1024 i 3072 jednostek [1]. Równoczesne podawanie dootrzewnowe miodu w dawkach 50-200 µl hamowało wytwarzanie przeciwciał IgE, miano poniżej 4 jednostek [tabela 1]. Autorzy twierdzą, że zjawisko to może być wykorzystane w praktyce, ponieważ immunoglobuliny E, wiążąc się z odpowiednimi receptorami na komórkach tucznych, powodują ich degranulację i uwalniają w ten sposób mediatory zapalne, głównie histaminę, co leży u podstaw anafilaksji, czyli natychmiastowej reakcji alergicznej. Brak przeciwciał IgE w organizmie zabezpiecza go przed tego typu szkodliwym oddziaływaniem [tabela 1]. W dalszych badaniach na myszach, którym dootrzewnowo podawano albuminę jaja kurzego (jako antygen) stwierdzono, że miód pszczeli wyraźnie hamuje powstawanie immunoglobulin (przeciwciał), takich jak IgA, IgM, IgG1 i IgG2b [2]. Jedynie immunoglobuliny IgG2a i IgG3 powstawały bez przeszkód [diagram 1]. Hamowanie przez miód wymienionych immunoglobulin zachodziło niezależnie od tego, czy był on podawany na 12 godzin przed wprowadzeniem do organizmu myszy albuminy jaja kurzego, czy 12 godzin po jej wprowadzeniu. Poza tym ustalono, że inne antygeny, wprowadzone do organizmu myszy wraz z miodem, również nie powodują w tych warunkach wytwarzania immunoglobulin. Dla przykładu, miód hamował wytwarzanie IgE po podaniu dootrzewnowym wyciągów z Vigna sinensis (wspięga chińska) i Eleusine coracana (manneczka łąkowa - trawa) [2]. Z kolei toksyna błonicza i toksyna tężcowa oraz mitogeny - konkawanalina A i fitohemaglutynina, pod wpływem miodu podanego dootrzewnowo myszom, hamowały proliferację (podziały) limfocytów T [3] [diagram 2 i 3]. Badania na owcach [4], którym podawano miód drogą dożylną w dawce około 1 g/kg m.c. wykazały, że po 10 dniach liczba limfocytów w surowicy krwi obniżyła się o 35,9% w porównaniu do wartości pierwotnej. Po kolejnych podaniach miodu tą samą drogą, liczba limfocytów w surowicy krwi zwierząt obniżyła się jeszcze bardziej i po 20 dniach wynosiła 43,3%, po 30 dniach 51,9%, a po 40 dniach 46,1% w odniesieniu do wartości wyjściowych. Po 50 dniach liczba limfocytów we krwi obwodowej owiec była zbliżona do wartości początkowych [tabela 2]. Podawanie zwierzętom miodu w dawce 3 g/kg m.c. przyniosło podobne efekty. Po 17 dniach liczba limfocytów w surowicy krwi zwierząt była niższa o 44,3% w porównaniu z początkową liczbą omawianych komórek [4]. Zjawisko to można wytłumaczyć zmianą jakości układu odpornościowego zwierząt. W tym samym czasie w surowicy badanych zwierząt obserwowano wysoki poziom neutrofili i eozynofili. Supresji jednego układu odpornościowego (humoralnego) towarzyszyła aktywność drugiego układu odpornościowego (komórkowego). Potwierdzeniem tego rozumowania są badania na ochotnikach [5]. Podawanie miodu drogą doustną 10 ochotnikom 1,2 g/kg m.c. przez 2 tygodnie spowodowało obniżenie immunoglobuliny E w ich surowicy krwi o 33,9% (p<0,05). Podawanie miodu drogą doustną może prowadzić do immunosupresji układu odpornościowego, korzystnej dla organizmu ludzkiego ze względu na eliminację immunoglobulin E, które mogą być powodem anafilaksji, to znaczy natychmiastowej reakcji alergicznej po związaniu się tego przeciwciała z antygenem.

Prof. dr hab. Bogdan Kędzia jest wybitnym specjalistą w zakresie apiterapii. Mikrobiolog i farmakolog, badający eksperymentalnie miód, propolis, pyłek kwiatowy i jad pszczeli. Autor wielu publikacji naukowych z tej dziedziny. Wraz z małżonką, Elżbietą Hołderną-Kędzia, opublikował m.in. Leczenie produktami pszczelimi (1994), Produkty pszczele w profilaktyce i lecznictwie (2000) i Produkty pszczół w terapii (2005). Za propagowanie wiedzy o leczniczych właściwościach produktów pszczelich, uhonorowany Medalem Pamiątkowym Oddziału Pszczelnictwa Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Puławach (1993) oraz Złotą Odznaką Polskiego Związku Pszczelarskiego (1998).

prof. dr hab. Bogdan Kędzia
- Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu

Piśmiennictwo:
[1] Duddukuri G.R., Kumar P.S., Kumar V.B. i wsp. Immunosupressive effect of honey on the induction of alergenspecific humoral antibody response in mice. Int. Arch. Allergy Immunol. 1977, 114, 385-388; [2] Duddukuri G.R., Rao V.Y., Rao D.N. i wsp. Immunomodulation of oralbumin-specific IgG and other classes of antibody response by honey in mice. Indian J. Clin. Biochem. 2001, 16, 89-94; [3] Duddukuri G.R., Rao D.N. Athota R.R. Suppresive effect of honey on antigen/mitogen stimulated murine T cell proliferation. Pharm. Biol. 2002, 40, 39-44; [4] Al-Waili N.S. Intravenous and intrapulmonary administrarion of honey solution to healthy sheep: effects on blood sugar, renal and liver function tests, bone marrow function, lipid profile, and carbon tetrachloride – induced liver injury. J. Med. Food 2003, 6, 231-247; [5] Al-Waili N.S.: Effects of daily consumption of honey solution on hematological indices and blood levels of minerals and enzymes in normal individuals. J. Med. Food 2003, 6, 135-140.
adres tego artykułu: https://www.panacea.pl/articles.php?id=2606