panacea.pl

:: W obronie statusu leku roślinnego i w obronie zdrowia pacjenta
Panacea - Leki ziołowe nr 1 (26), styczeń - marzec 2009, strony: 5-6


W obronie statusu leku roślinnego i w obronie zdrowia pacjenta

POLSKA RADA LEKU ROŚLINNEGO
Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia

 

Szanowna Pani Minister
 

Polska Rada Leku Roślinnego w Gdańsku, działająca na rzecz odpowiedniego rozwoju rynku leku roślinnego, zwraca się z gorąca prośbą, wnioskiem i jednocześnie z apelem do Pani Minister o podjęcie bezpośrednich działań i reakcję na dramatyczną sytuacją na rynku leku roślinnego, sprowadzającą bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów, na skutek wprowadzania na rynek leków roślinnych jako suplementów diety [...].

Rynek leków od dłuższego czasu targany jest konfliktem i rozbieżnościami, co do ostrego rozgraniczenia i odróżnienia leków (w tym leków roślinnych) oraz żywności w postaci tzw. „suplementów diety”. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych prowadzi listę surowców, których zastosowanie w produkcie wpływać będzie na rozróżnienie, czy stanowić winien on lek, czy żywność o szczególnych właściwościach. Lista została oparta na wieloletniej praktyce Urzędu oraz danych farmaceutycznych poszczególnych surowców, dotyczących ich działania, dawkowania, przeciwwskazań i występujących skutków ubocznych. Lista ta nie była powszechnie stosowana, albowiem nie nadano jej urzędowego charakteru oraz obligatoryjnego, prawnego obowiązku stosowania. Wobec powyższego, zgłoszona została propozycja działań legislacyjnych, mających na celu nadanie liście charakteru urzędowego i doprowadzenie do jej powszechnego stosowania […].

Lobby producentów suplementów diety […] podjęło działania mające na celu stworzenie odrębnej listy, w sposób diametralny różniącej się od dotychczasowej listy, prowadzonej przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych […].

Wskazać należy na zupełną niezasadność tworzenia „nowej” listy surowców, skoro lista taka jest od dłuższego czasu prowadzona przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych […].

Wskazać należy na zupełną niezasadność zamieszczenia określonych surowców w określonych dawkach na liście surowców dopuszczonych do produkcji suplementów diety, albowiem ich stosowanie, zgodnie z powszechnie przyjętą wiedzą farmaceutyczną, z aktualnym stanem wiedzy z dziedziny farmakognozji, farmakologii i fitoterapii – stanowi działania lecznicze, nie zaś żywnościowe […]. Proponowana regulacja jest w sposób istotny sprzeczna z obowiązującymi regulacjami formalnoprawnymi (monografie EMEA, dyrektywy, farmakopee, orzeczenia ETS) [...].

Najistotniejszy jest fakt bezpośredniego, szczególnego zagrożenia zdrowia i życia obywateli, którzy używając leków wprowadzonych na rynek jak zwykłą żywność, narażeni będą nie tylko na ich skutki uboczne i niebezpieczne interakcje, ale i na działanie wyniszczające organizm – z uwagi na zastosowanie dawek właściwych dla leków […].

Uznać zatem należy, iż rzeczą niezbędną jest zaangażowanie się Departamentu Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia w nadanie wykazowi prowadzonemu przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych charakteru obligatoryjnego [...].

Zwrócono się z prośbą do wybitnych farmaceutów o dokonanie analizy projektu listy […], skierowanej do konsultacji z Departamentem Żywności i Żywienia GIS. Przesłane opinie w sposób jednoznaczny i druzgocący skrytykowały przedłożony projekt listy, wskazując na niebywałe zagrożenia, jakie niosłoby wprowadzenie tej listy w życie. Jednocześnie odnoszą się do cech i właściwości poszczególnych substancji, wskazując na zagrożenia wiążące się z ich stosowaniem jako suplementów diety.
Prof. dr hab. Irena Matławska oraz dr hab. Wiesława Bylka - Katedra i Zakład Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu: W przypadku surowców zawierających antrazwiązki jest dużo działań ubocznych i przeciwwskazań. W przypadku jeżówki zbyt długie stosowanie może spowodować efekt immunosupresji, stąd nie powinno być jeżówek w preparatach diety, gdzie nie podaje się czasu stosowania. Stosowanie Harpagohyti radix może skutkować u osób wrażliwych dolegliwościami żołądkowymi, wskutek pobudzenia wydzielania soków żołądkowych (dawka proponowana w suplementach jest równa dawce leczniczej). Dawki Cimicifugae radix, Hippocastani semen, Sabalis fructus, Ginkgo folium, Crataegi inf. w suplementach są równe dawkom leczniczym, a więc, nie będą one wywierać działania wspomagającego, ale lecznicze. Stosowanie ziela dziurawca jako suplementu diety może skutkować interakcjami z różnymi lekami, stąd powinien on być wyłącznie w preparatach leczniczych [...].

Prof. dr hab. n. farm. Eliza Lamer-Zarawska, prof. dr hab. n. med. Barbara Kowal-Gierczak, prof. dr hab. n. farm. Wanda Dobryszycka, prof. dr hab. Zofia Błach-Olszewska, prof. dr hab. Jerzy Leszka. Wskazali jednoznacznie, iż zaproponowana lista jest nie do zaakceptowania z farmaceutycznego i medycznego punktu widzenia. Zauważyli, że surowce wymienione w przedmiotowym spisie nie mają żadnego merytorycznego, a przede wszystkim lekarskiego uzasadnienia, aby je uznać za składniki żywnościowe do powszechnego, nie kontrolowanego przez lekarza zastosowania […]. Zaznaczyli, iż niemal wszystkie z wymienionych składników nie mogą być uznane za składniki żywności, nawet niezależnie od ich dawkowania.

Dr n. farm. Bożena Kowalczyk - Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Korzystając z szerokiej literatury przedmiotu, odniosła się w sposób niezwykle szczegółowy i krytyczny do propozycji substancji zamieszczonych w proponowanym projekcie „nowej” listy.

Prof. dr hab. farm. Mirosława Krauze-Baranowska - Katedra i Zakład Farmakognozji Akademii Medycznej w Gdańsku. Zwróciła uwagę, że wskazane na liście surowce były zawsze surowcami leczniczymi. Wykorzystywano jedynie ich właściwości lecznicze, uwarunkowane składem chemicznym oraz obserwowanym działaniem biologicznym. W związku z tym wydaje się całkowicie błędnym i nieodpowiedzialnym proponowanie ich jako składników suplementów diety. W opinii podkreślono także, iż jest wiele kwestii nierozstrzygniętych i niejasnych, które rodzi wprowadzanie do suplementów diety leczniczych surowców roślinnych. Wskazano w szczególności, iż na przedstawionej liście zostało umieszczonych 21 surowców roślinnych, które jako składniki suplementów diety nie będą podlegać kontroli w zakresie warunków uprawy, przechowywania, jakości, na poziomie leku roślinnego!

Do listy odnieśli się także współpracujący z Polską Radą Leku Roślinnego prof. dr hab. Zbigniew Janeczko z Katedry Farmakognozji UJ, prof. dr hab. Jerzy Łukasiak z Katedry Chemii Fizycznej Akademii Medycznej w Gdańsku oraz dr n. farm. Jadwiga Nartowska z Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prof. dr hab. Zbigniew Janeczko stwierdza, że proponowana lista jest niebezpieczna i nonsensowna, nadto doprowadzi do zrujnowania pojęcia leku roślinnego, poprzez uznawanie wszelkich leków roślinnych za „suplementy diety”. Większość z wymienionych na liście surowców to są przecież środki o określonej aktywności farmakologicznej. W dodatkach do żywności (suplementach) nie zezwala się na precyzowanie kierunku działania terapeutycznego! Większość surowców z podanej listy (jak wskazuje obszerne piśmiennictwo) charakteryzuje się udokumentowanym i interakcjami z innymi lekami, część z podanych surowców może być przyczyną działań niepożądanych, szczególnie przy długotrwałym stosowaniu.

Prof. dr hab. Jerzy Łukasiak napisał, iż na przedmiotowej liście nie znajduje żadnego surowca, który mógłby być składnikiem żywności. Podkreślił także, że surowce alkaloidowe, bez względu na dawkę czy subdawkę, nie mogą stanowić dodatków bez kontroli dawkowania. Powinny być traktowane jako potencjalne leki.

Dr n. farm. Jadwiga Nartowska zauważyła brak badań, także badań klinicznych, wskazujących na celowość, sens i bezpieczeństwo używania surowców roślinnych w dawkach mniejszych od zalecanych w lecznictwie, jako składników suplementów diety. Czy takie stosowanie surowców leczniczych nie powoduje ryzyka znacznie przewyższającego nieokreślone korzyści?

* * *

Mając na uwadze powyższe, uważamy, że Ministerstwo Zdrowia powinno podjąć jak najpilniejsze kroki celem nadania urzędowego znaczenia dotychczas istniejącej, powszechnie akceptowanej liście prowadzonej przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, aby uniemożliwić dokonywanie manipulacji w jej treści. Polska Rada Leku Roślinnego apeluje jednocześnie o zaprzestanie jakichkolwiek prac mających na celu wprowadzenia w życie kontrowersyjnej listy, której przyjęcie pociągnie fatalne skutki dla życia i zdrowia obywateli.

Prezes Polskiej Rady Leku Roślinnego
mgr farm. Tadeusz Pawełek
Gdańsk, 19 listopada 2008 r.
adres tego artykułu: https://www.panacea.pl/articles.php?id=2601